×

Dasar & Objektif Kualiti

Dasar & Objektif Kualiti

DASAR KUALITI UniMAP
Universiti Malaysia Perlis (UniMAP) beriltizam mengendali program pengajian yang berkualiti untuk melahirkan sumber manusia dan modal insan yang berupaya memenuhi keperluan pemegang taruh.

UniMAP bertekad melaksana pengurusan akademik secara profesional, cekap & berkesan dengan mengutamakan penambahbaikan secara berterusan supaya UniMAP berdaya saing di persada antarabangsa.

 

OBJEKTIF KUALITI UniMAP

UniMAp beriltizam mencapai :-

• 40% graduan bergraduat dengan PNGK 3.00 keatas dalam setiap konvokesyen.

• 40% daripada pensyarah berkelayakan ijazah Doktor Falsafah (Ph.D) atau kelayakan yang setaraf dengannya.

• Nisbah tenaga akademik dengan mahasiswa prasiswazah ialah 1:15.

• Indeks kepuasan pekerja melebihi 85% setiap tahun.

• Indeks kepuasan mahasiswa melebihi 80% setiap tahun.

• Empat orang Jurutera Profesional (PE) atau kelayakan yang setaraf bagi setiap program pangajian kejuruteraan.

 

Maklumat lanjut, sila hubungi:

Centre for Corporate Development and Quality Management (PUSPEK)
En. Muhammad Hidham Haris
Pegawai Tadbir (ISO Unit)
Tel : +604 979 8645
E-mail : hidham@unimap.edu.my

Tarikh Kemaskini: 28 Mei 2019